Понастоящем в НЧ "Родина" работят: Библиотека "Родина", Музикална школа, Езикова школа и Школа за изобразителни изкуства, както и 8 любителски формации, 7 клуба и 1 работилница: Смесен хор "Родина", Младежка театрална студия "Сцена 99", Вокална студия "Усмивки" с 4 възрастови формации, Фолклорна школа "Жарава", Театрална студия за юноши "Фантазио", Школа за класически танци, Школа "Балет 20+", Детско-юношески танцов състав "Загорци" с 3 възрастови формации, Клуб "Млад писател", Детско куклено-театрално студио "Слънчице", Клуб за български народни танци "Загорци", Детски клуб "Приятели на книгата", Клуб "Сахаджа йога", Хатха йога клуб "Сантоша", Клуб на доброволеца към библиотеката, член на НАРД, Клуб "Хармония" и мобилната кулинарна работилница за здравословна храна EVIAs Kitchen.

         През 2018 г. Библиотека „Родина” работи за успешното изпълнение на основните си функции, свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяване на образователните, информационните, културните и личностни потребности на своите ползватели. Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени към оптимално комплектуване на фонда й с нова литература от всички отрасли на знанието, съобразно читателските интереси и работа с библиотечните колекции; оперативно и качествено обслужване на читателите и потребителите на библиотечно-информационните й услуги; осигуряване на достъп на гражданите до всички видове информация; обслужване потребностите на специални групи – хора с увреждания, възрастни, безработни и деца; поддържане на интереса към четенето и насърчаване на детското четене; привличане на повече деца и ученици в библиотеката.

Към 31.12.2018 г. фондът на библиотеката наброява 293 628 библиотечни единици, от които 293 238 са регистрирани в инвентарните книги. В колекциите на 7-те обслужващи звена през годината са постъпили 2 489 броя библиотечни документи на обща стойност 31 023 лв., от които 2 389 броя за 30 311 лв. са регистрирани и 100 документа за 712 лв. са вписани в тетрадката за временно ползване. Регистрираните новонабавени документи са със 135 единици по-малко от тези през 2017 г. Те се разпределят както следва: набавени чрез покупка при екземплярност 1,2 екз. – 990 броя за 13 851 лв., от които 637 екземпляра за 8 940 лв. със средства от общинския бюджет (при 727 книги за 9 668 лв. през 2017 г.), 131 броя за 1 687 със средства от държавната субсидия (при 162 за 1 647 лв. през 2017 г.) и 222 бр. за 2 999 лв. по проект на библиотеката към програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Чрез дарения от 109 юридически и частни лица, и по книгообмен са постъпили 1 399 книги и периодични издания на стойност 16 466 лв., които са със 176 единици по-малко от предходната година, но представляват 58,6 % от новополучената литература. 32 % от даренията са книги, издадени през последните четири години. Най-големите дарения са от Лайънс клуб Августа Стара Загора – 200 тома книги, от издателство „Жанет 45“ – 86 книги, дарени в рамките на успешната им кампания „Под игото на шльокавицата“, от Peika.bg и др. През 2018 г. в обслужващите звена на библиотеката са получавани 106 течения на 96 периодични издания, от които 10 са за деца. Продължен е абонаментът и на пълнотекстовата БД АПИС Право, Процедури и Практика. Подвързани са и са инвентирани 72 годишнини на 13 старозагорски и централни периодични издания, съхранявани трайно в библиотеката.

В отдел Комплектуване и обработка на библиотечния фонд с главен библиотекар Красимира Лекова е извършено много по организацията, прочистването и поддържането на библиотечните колекции и каталози, въпреки честите и понякога дългосрочни отсъствия на колеги поради замествания на специалистите от обслужващите звена и отделянето на време за несвойствени на отдела дейности като организиране и реклама на културните прояви на библиотеката. След вторичен подбор на библиотечния фонд с 10 акта са отчислени 1 529 тома остарели по съдържание, физически изхабени, многоекземплярни, извънпрофилни и загубени от читателите книги от фондовете на Заемна за дома, Детски отдел, Читалня и филиал „Димитър Благоев”. С 4 протокола са бракувани 214 документа от тетрадката за временно ползване. Прехвърлени са 1120 тома периодични издания от колекция Книги в колекциите Периодика. И през отчетния период продължи процесът по цялостното разкриване на фонда на библиотеката в електронния каталог. Успоредно с обработването на новопостъпилите книги се извършва и ретроспективното въвеждане на по-старите документи. Ретрообработката на стария фонд обаче върви бавно, а библиотеката не успява да отдели човек, който целогодишно да се занимава само с конвертирането. През 2018 г. са обработени 435 заглавия от първи отдел, и са пресигнирани и електронно инвентирани 694 тома книги стар фонд. Размножени са 5 151 каталожни картички с библиографски описания на новополучената литература и ретро обработените книги за каталозите на централната библиотека и филиалите. В различните бази данни са влети общо 5 324 нови библиографски записа заедно с аналитичните описания на статиите от периодичния печат в Читалнята.
        През 2018 г. библиотеката продължи цифровизирането на колекция Краезнание и на колекция Възрожденски книги. Под ръководството на Венета Бонева и с помощта на 9 доброволци – 7 чуждестранни от Центъра за европейски инициативи в Стара Загора и 2 от града ни, са сканирани за 205 работни часа общо 26 437 страници от 133 книги. 116 годишнини на 24 краеведски периодични издания, сканирани през 2017 г., са преобразувани в търсещи PDF файлове. Други 34 броя от краеведски вестници, липсващи в библиотечната колекция са цифровизирани от временно предоставените за целта оригинали, собственост на Николай Генчев. Продължава сканирането и прикачването на статии от периодични издания, които не се съхраняват трайно, към библиографските им описания и на корици и съдържание на новополучената литература. За отчетния период са прикачени общо 1037 файла с 6 128 страници.

Нерегулярното и занижено комплектуване на нова литература, както и затварянето на филиалите при ползване на неплатени отпуски и при дългосрочни болнични продължават да оказват влияние на основните библиотечни показатели. През отчетната година читателите и потребителите на библиотечно-информационни услуги са 2 965 при 3047 през 2017 г., от които 2 420 са с годишна читателска карта. 70 % от тях са жени, а 910 – деца до 14 години. При сравнителен анализ на потребителския състав за 2017 г. и 2018 г. се наблюдава леко намаление на читателите с годишна читателска карта в централната библиотека – с 13 човека, и във филиал „Димитър Благоев” – с 23. С 34 са се увеличили читателите във филиал „Августа Траяна”, с 5 – във филиал „Лозенец”. Прилагането на редица добри практики в работата с подрастващите и с възрастните хора в Детския отдел и филиал „Августа Траяна” дава положителни резултати. За пореден път се доказа, че освен пряката връзка между броя на читателската аудитория и количеството и качеството на комплектуването, от голямо значение е търсенето на иновативни подходи за привличане на читатели от колегите в обслужващите звена. За ежегодното намаляване на читателите като основателна причина се налага и фактът за бурното навлизане на новите технологии в ежедневието на хората, както и увеличаващото се ползване на електронни книги, които гражданите могат да се свалят свободно и безплатно от редица сайтове и каквито библиотеката не може да предложи като нова услуга по финансови причини.

При огромното книгоиздаване в страната и нарастващите цени на книгите недостатъчното финансиране за основната дейност на библиотеката се отразява негативно на книгоосигуреността и удовлетвореността на читателите. Очудващо е обаче, че при намаляване на читателите с 89 човека посещаемостта се е увеличила с 3,4 %, а книгозаемането с 3,5 %, което говори за една трайно четяща аудитория читатели най-вече сред по-възрастното население и сред децата от началната степен, с които се работи целенасочено. През годината са регистрирани 43 047 посещения и 92 445 заети документа. Хубавото е, че библиотеката запазва много добри индикатори за ефективност на обслужването като: посещаемост – 14,5 на читател при 13,24 за 2017 г., читаемост – 38,2 заети документа от редовен читател при 34,8 през 2917 г., и обращаемост на фонда – 32 %. Това се дължи в голяма степен на утвърдената практика ниската екземплярност да се компенсира с въведената инициатива за резервация на търсени, но заети в момента книги – една много желана и удобна за читателите услуга, която те вече могат да ползват дистанционно и през каталога на библиотеката. През 2018 г. са направени 1 689 резервации, за всяка от които на читателите е изпратено съобщение чрез SMS, имейл или телефонно обаждане. Съотнесени обаче към населението на Стара Загора тези индикатори са други. Библиотеката е успяла да обхване едва 2,8 % от гражданите при посещаемост 0,32, читаемост – 0,71, и книгоосигуреност 2,15 тома на жител. Изводът от тази статистика е, че трябва да се промени политиката за привличане на нови читатели. Системно да се рекламират ресурсите на библиотеката, по-активно да се популяризират сред гражданите информационните й възможности и новите услуги, които им предлага чрез модула „Моята АБ библиотека” – дистанционно резервиране и презаписване на заетите книги, както и услугата междубиблиотечно заемане.

Благодарение на добре поддържания през годините абонамент и аналитично разкриваните статии, търсенето и предоставянето на релевантна информация е улеснено за читателите, което е причина да се запази процентът на ползващите електронния каталог на библиотеката. През 2018 г. аналитично са разкрити 3 580 статии от централния и краеведския печат. Към библиографските описания в електронния каталог на библиотеката са прикачени 746 пълнотекстови записа на статии от периодични издания, които не се съхраняват трайно. В обслужващите звена са направени общо 4 589 фактографски, тематични и библиографски справки – с 48 повече от предходната година, от които 2 писмени и 1234 електронни. Генерирани са 8 информационни бюлетина за нови книги. На граждани от Стара Загора и страната са предоставени 2 288 дистанционни услуги чрез е-mail, skyp, sms и социалните мрежи и 27 електронни доставки. От тях 172 са междубиблиотечни. Изнесени са 22 беседи пред деца и възрастни и 79 презентации с познавателна цел пред ученическа аудитория. Проведени са 19 библиотечни екскурзии с ученици.

През отчетния период специалисти от библиотеката участваха в 5 национални форума – Кръгла маса по въпросите на дигитализацията на културното наследство, Кръгла маса „Авторското право и библиотеките”, ХХVІІІ национална научна конференция на ББИА „Българското книжовно наследство – част от европейското културно наследство”, Национален форум „Библиотеките днес” на Фондация „Глобални библиотеки – България” и МК и др. За повишаване на професионалната си квалификация и за надграждане на знания и умения трима библиотекари от „Родина” – Красимира Лекова, Нина Йовкова и Димитринка Златева, участваха в двудневно обучение “Изготвяне на презентации и презентационни умения”. Жоржета Костова проведе квалификационно занятие „Библиотечната статистика в обслужването” с колеги от филиалната система. Нина Йовкова и Ангелина Митева продължават образованието си в задочна форма магистратура в СУ „Св. Климент Охридски”.

Наред с основните си и текущи дейности, както винаги, библиотеката беше активен участник в местни и национални кампании и събития, свързани с книгата и четенето и утвърждаващи значимостта на професията библиотекар. През 2018 г. тя е била инициатор, организатор или партньор на над 450 събития, проведени от централната библиотека, детския отдел и филиалите, най-значими от които са: ХІІІ маратон на четенето, ХХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, Една нощ в библиотека „Родина” в Нощта на изкуствата с Пижаменото парти в Детския отдел и представянето на Античната улица на поетите Петър Чухов, Иван Вълев и група Ла текст под надслов „Музика и поезия под открито небе”, фото конкурса „Най-четящото бебе”, дарителската кампания за книжки и играчки за деца от 0 до 6-годишна възраст, участието в ХІІІ Националната библиотечна седмица „Достойно бъдеще за нашите библиотеки”. През декември 2018 г. библиотеката отново подкрепи Националната седмица на четенето, инициирана от МОН. За четвърта поредна година тя се присъедини и към инициативата на Чешкия център в София „Нощ на литературата“. Сред нетрадиционната атмосфера на градината на кафе „Августа” Краси Лекова и актьорите Димитър Митев и Христофор Недков четоха пред публика откъс от книгата „Остров Крах” на Ива Вълчанова, получила наградата на ЕС за литература през 2017 г.

В рамките на маратона „Четяща Стара Загора”, конкурса „Веселин Ханчев” и в рубриките си „Представяме ви...” и „Срещи с автограф” библиотеката срещна старозагорци с утвърдени съвременни автори като Христо Карастоянов, македонската писатека Ягода Михайловска, Леа Коен, Владо Любенов, Веселина Седларска, Йорданка Белева, Иванка Могилска, Йохан Девлетян, Мая Дългъчева, Петя Александрова, Георги Тошев – в партньорство с регионалната библиотека и др. Направи премиери на новите книги на старозагорските автори Димитър Никленов, Мария Донева и Виолета Бончева, и на Виолета Вълева – посмъртно, съвместно с къща музей „Гео Милев”. Продължи поддържането на Буккросинг зоната като в сайта за свободна размяна на книги са регистрирани от Заемна за възрастни 102 заглавия неусвоени дарения.

Над 400 са културните и образователните прояви на Детския отдел (372) и филиалите „Димитър Благоев” (25), „Августа Траяна” (22) и „Лозенец” (7), организирани и проведени с активното участие на клубовете „Приятели на книгата” и в партньорство с ІІ, ІV, V, ІХ ОУ; със средните училища „Иван Вазов”, „Христо Ботев”, „Васил Левски”, „Максим Горки”, с Частна детска занималня „Малкият принц“, РЗИ, Център за европейски инициативи, Европа директно, Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян”, детски градини и др. В подкрепа на библиотечните дейности през годината се вклучиха и над 40 доброволци. Трима от тях Ива Петкова, Нина Недева и Миглена Манолова бяха удостоени от НАРД за активната си дейност през цялата година със званието „ Рицар на добрата воля“.       

Прилагането на иновативни форми в работата с децата за поощряване и възпитаване на читателските им интереси привлече деца и родители от целия град в Детския отдел. Новите програми „Четем и творим заедно“, „Шарената черга от нашите истории”, „Литературен хит парад – аз избирам”, „Златни детски книги” увлякоха малките ученици в творчески забавления без компютър като решаване на буквословици, сглобяване на мисли на писатели, правене на синквейни, съставяне на облаци от думи, свързани с четеното, книгата и библиотеката, интерактивни игри с карти на Clever book, изготвяне на лапбук „В света на приказките”. Не по-малък интерес предизвикаха инициативите от Лятната детска академия на проекта „Учим се и растем заедно”. Виртуалните екскурзии по картите на България и на света, пътешествията по картата на Стара Загора, детективските проучвания на най-великите изобретения, на дивата природа и на чудесата на Азия, Африка и Америка събраха над 112 участника от 13 училища в Стара Загора. Този проект даде възможност на библиотеката да осигури безопасна и достъпна среда за своите посетители в детския отдел. Изградена е сценична площадка и е положена противоударна настилка върху 65 кв. м. от откритото библиотечно пространство. Обособено е приятно място за изява на талантите на малките читатели и за учене чрез игри и забавления. С помощта и на дарителската кампания библиотеката сложи началото на нова и атрактивна колекция от пособия, играчки и книжки за бебета, която ще се обогатява във времето. Всичко това, заедно с удобното и красиво обзавеждане за дребосъци, създаде условия за въвеждане на нова услуга в библиотеката – работа с най-малката възрастова група, бебета и деца от 0 до 6 години и техните семейства. С иновативната си практика за тях под надслов „Играя и се уча” за насърчаване на ранния контакт на децата с книжките чрез различни форми на забавление библиотеката привлече като нова читателска публика над 30 бебета и деца до 6 години с техните родители, които с помощта на библиотекарите и на психолози се запознаха с успешни и лесно приложими модели за ранно развитие на езиковите, социалните и комуникативно-речевите умения на децата. Отзивите на родителите за новата инициатива на библиотеката са повече от добри и тя трябва да се превърне в устойчива практика. За провеждане на богатата и съдържателна целогодишна програма от информационни, образователни, културни и творчески инициативи на детския отдел заслуга имат Валентина Петровна и Нела Кръстева, подкрепени отново от колегите Ангелина Митева и Диана Станева, от по-големите ученици в клуб „Приятели на книгата”, от чуждестранните доброволци на Центъра за европейски инициативи и от клуба на доброволеца към библиотеката – общо над 20 човека от различни възрасти.

Много добра работа с учениците от СУ „Христо Ботев”, с децата от ЦДГ„Кипарис” и „Зорница”, с Клуб на пенсионера „Августа Траяна” и с Дневния център „Св.св.Козма и Дамян” има и филиал „Августа Траяна” с библиотекар Димитрина Златева, която и тази година разшири обхвата на обслужвания район и проведе интересни събития с пътуващото сандъче на СНЦ „Детски книги” с ЦДГ „Славейче”, „Камбанка” и „Загоре”. Дело на Димитрина е и книжката „Първомартенски приключения”, съставена от нея в помощ на детските градини и на колегите от филиалите. Добри думи могат да се кажат и за работата на филиал „Д. Благоев”, с библиотекар Йорданка Хубенова, с учениците от ІV ОУ „Кирил Христов”, с децата от Дом „Мария Терезия” и от детските градини „Свобода”, „Детски рай” и „Знаме на мира”.

За популяризиране на библиотечните дейности и за привличане на повече читатели активно се поддържаха страниците на Родина, на Детския отдел, на филиал „Августа Траяна” и новата страница „Учим се и растем заедно с библиотека „Родина” във Фейсбук, администрирани от Венета Бонева, Красимира Лекова, Димитрина Златева и Ангелина Митева. В края на годината своя страница създаде и филиал „Лозенец”. Публикациите в тях са достигнали до 120 328 човека и са спечелили 8 048 последователи. Собственото съдържание се разпространява още и в акаунта на библиотеката в Туитър. Екипът поддържа и канал в Youtube, както и специална рубрика на библиотечния сайт със звукови файлове от културните прояви. Качените записи от срещи с писатели, от Маратона на четенето и от конкурса „Веселин Ханчев“ са общо 26 през 2018, като всички са слушани 574 пъти. И през тази година записите от срещите се представяха и пълнотекстово от Нина Йовкова в рубриката „Писателите говорят“ на сайта на библиотеката. Трите сайта, поддържани от колегата Елка Димитрова, имат 180 публикации и 40 523 посещения.

През отчетния период със средства по проекта „Учим се и растем заедно” са осигурени лаптоп, мултимедиен проектор, детски масички и столчета за Детския отдел, а в края на годината със средства от икономии, поради дългосрочни болнични и неплатени отпуски, от държавната субсидия са закупени 5 компютъра, 1 монитор, 1 матричен, 4 лазерни принтера и баркод скенери, с което се предоставя възможност през 2019 г. библиотеката да въведе автоматизирано обслужване на читателите в последните си два филиала – „Августа Траяна” и „Митьо Станев”, и да подмени старата техника в Детския отдел и Заемната за възрастни.

При оскъдните средства за основна дейност постигнатото от библиотеката ни не е никак малко, но е крайно необходимо да се направи повече за увеличаване на средствата за комплектуване на нови източници на информация, за осигуряване на електронни книги и четци, които биха привлекли повече потребители на библиотечните й услуги. Очакващ решение е и проблемът с ниските възнаграждения. Не бива да се подценяват и дейности като профилактиката и опазването на фондовете, естетизирането на средата и по-добрата реклама на библиотечните услуги – фактори, от които също зависи в голяма степен увеличаването на читателската аудитория.

Зад тези цифри и факти стоят предизвикателства, емоции и ежедневната работа на библиотечния екип за запазване на извоювания с много труд авторитет на библиотеката, въпреки постоянното безпокойство от спадащите показатели и неблагоприятните, а от години и опасни условия на труд в Централната библиотека и филиал „Августа Траяна”, за което искрено им благодарим.

         Езикова школа при Народно читалище Родина-1860 е член на Българската асоциация за качествени езикови услуги Оптима, лицензиран изпитен център на Пиърсън тест ъв инглиш и лицензиран изпитен център за подготовка за изпитите за владеене на английски език на Университета Кембридж.

         Дейността на школата е насочена към максимално задоволяване на нуждите и специфичните потребности на обучаемите от една страна, а от друга – продължаване на развитието на уменията на преподавателите за постигане на качествено езиково обучение. Учебните планове и програми са съобразени с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

         Използването на съвременни методи и техники на обучение, въвеждането на нови интерактивни учебни системи свързани с развитие на уменията на 21 ви век, създаването на приятелска атмосфера в класната стая и индивидуално внимание към всеки обучаем довежда до повишаване броя на курсистите и през отчетната година те са се увеличили с 20%.

         В школата работят преподаватели и лектори. Казваме добре дошла на Теодора Иванова, която се присъедини към нас през пролетта на 2018 година. Нова страна в нашата работа е индивидуалното обучение по руски език, осъществявано от Керка Колева и курсът по испански език с преподавател Свилена Драгнева. Очакваме и стартиране но индивидуално обучение по френски език.

Продължава и съвместната ни работа с VІ ОУ "Св. Никола", като броя на децата на 5 и 6 години, които се обучават при нас следобед, също нараства благодарение на творческата работа на преподавателите в детските градини – Надя Василева, Албена Василева, Теодора Иванова и Ганка Димитрова. Нашите най-малки курсисти на 3, 4 години се радват на нововъведението „Плодче всеки ден” благодарение на инициативността на техния преподавател Генка Пешева.

         Основен момент в нашата работа е повишаване мотивацията на обучаемите чрез поставянето на дапълнителни цели в обучението им, постигането им и надграждане на езиковите знания и умения. Добрата работа на преподавателите с курсистите и техните родители доведе до увеличаване броя на явяващите се на изпити за владеене на англ.език. През отчетния период на Пиърсън тест ъв инглиш имаме 31 участници, а на изпитите на университета Кембридж - 28. Това дължим на преподавателите Румяна Чорбаджийска, Лилия Кирова, Радка Борисова, Петя Нанчева и Катя Колева, под чието вещо ръководство протичат часовете за подготока и явяване на изпитите.

         Превърналото се в традиция, трето по ред състезание на Оптима и Британски съвет „Аз мога да чета на английски”, не мина без наши участници по един на всяко езиково ниво според регламента. Отлично представилите се курсисти от вътрешния кръг на състезанието бяха наградени с познавателна екзкурзия до Переперикон.

         Успоредно с учебната работа се провеждат и традиционни познавателни и развлекателни дейности „При нас е весело” – традиционни празници за Коледа, Вси Светии, Великден.

         Продължава и лятната дейност с малки деца в летните детски градини и с малки ученици в Приключение в Алфабет ленд и работата в групи „Аз мога да чета и пиша на английски”. Проведено бе лятно училище с 24 участници в хотел "Незабравка" с преподавател, носител на езика.

         Въпреки лошото състояние на материалната база, колективът на Езикова школа продължава да работи качествено и ефективно в подкрепа на мотото си Традиция, Професионализъм, Качество.

През изминалата година в Музикална школа се обучаваха 90 ученика. Изучаваха се инструментите пиано – пет класа, китара - два класа и един клас по барабани. В школата работят 6 щатни преподаватели и 2-ма лектори.

         Изявите на учениците от школата започнаха с концерти на 23-ти и 29-ти март. В нач. на април на VІІ-мия Международен конкурс Viva Piano в София, учениците от класа по пиано на Мария Кирекчиева се завърнаха с 4 награди. Международното жури присъди:

- І награда за Теодора Вълкова, 6 г., /като тя е най-малката участничка във възрастовата група 6-8 г./

- ІІ награда за нейният брат Тимотей Вълков, 8 г., /като той също е най-малкият във възрастовата група 8-10 г./

- ІІ награда /с най-висок брой точки/ за Рая Добрева, 11 г.

- Специална награда за преподавателя им по пиано Мария Кирекчиева от Музикална школа

         На 12 май в ХII-тия Празник на младия талант - Хасково` 2018 със златни медали се завърнаха Виктор Стоев - ученик на Деница Георгиева и Мартин Гешев - ученик на Светла Данева, а със сребърни медали - Сияна Сивова - ученичка на Деница Георгиева и Георги Соколов - ученик на Светла Данева. На 26 май малкият пианист Виктор Стоев от Музикална школа завоюва първа награда и златен медал на Осмия конкурс за млади изпълнители "Медени звънчета"- Пазарджик. Високата оценка Виктор получи от жури, състоящо се от видни музикални педагози. Награда получи и неговата преподавателка Деница Георгиева. На 2 юни беше проведен ІІІ-тия Регионален празник на младия пианист. Отлично бе представянето на участниците от класовете по пиано на преподавателите Анастасова, Данева, Кирекчиева, Георгиева, Радев. На 12 и 13 юни бяха изнесени концерти от учениците по пиано и барабани на Музикална школа. Виктор Стоев бе отличен с І-во място в първа възрастова група /пиано/ на XII-тия Международен конкурс за изкуства "Радост на брега", гр.Созопол, 8-10 юни. Неговият преподавател Деница Георгиева заслужи специален сертификат за забележителни педагогически и художествено-творчески постижения. Нови успехи за Музикална школа донесоха и преподавателят Мария Кирекчиева и нейните ученици от ІV-тия Международен фестивал-конкурс за изпълнители на класическа музика, Бургас, 14-16 юни. Оттам те се върнаха с общо 5 награди:

         - Теодора Вълкова - 6 г. - І награда /Лауреат І степен/

         - Тимотей Вълков - 8 г. - ІІ награда

         - Мая Пенкова - 8 г. - ІІ награда /Лауреат ІІ степен/

         - Специалната награда за най-добро изпълнение - обработка на народна музика за Теодора Вълкова - това е награда, която се връчва само на едно дете от целия конкурс

         - Диплом на Мария Кирекчиева за високи педагогически постижения.

Общо 120 участници се включиха в конкурса, от които 35 бяха от чужбина. Петчленното жури се състоеше от преподаватели по пиано от Литва и Русия, а негов председател бе проф. Светлана Карась от Катедра "Пиано" в Московския държавен институт на културата. През юли на дистантното издание на Международния вокално-инструментален конкурс "Нови гласове и песни", Несебър, Николай Атанасов и Георги Соколов от класа по пиано на Светла Данева, спечелиха съответно първа и втора награда.

         Новата учебна година започна успешно, стартира обновена рекламна кампания за запознаване с дейността на Музикална школа. Поставено бе ново информационно табло, отразяващо дейността на школата. Нова украса бе поставена и във фоайето и е обновявана сезонно, като създава приятна атмосфера. Различен и интересен момент за дейността на школата е прием без възрастови ограничения.

         От 10 до 12 октомври Яна Желева участва във ІІ-рия Национален форум "Дни на училищната психология", Стара Загора. През месец ноември младежи от Музикална школа участваха и в благотворителен концерт на Математическата гимназия. Същият месец бе проведена и Музикална среща с учениците на Светла Данева. На 17, 18 и 19 декември се състояха "Коледни концерти за малки и големи" с участието на класовете по пиано на преподавателите Анастасова, Данева, Кирекчиева, Георгиева, по китара на г-жа Хъшева и по барабани на г-н Георгиев. На 20 декември коледните концерти завършиха с продукция на класа по китара на г-н Петков.

         Общо 19 награди са спечелили възпитаниците на Музикална школа и техните преподаватели през 2018-та, от които 13 международни. Тези успехи и добрите концерти са доказателство за качествената работа на музикалните педагози през годината.

         Школата по изобразително изкуство е предпочитано място на децата от нашия град. В нея през 2018 г. се обучаваха 80 деца. В школата се изучават различни техники като живопис, пластика, керамика, акварел, колаж, рисувано стъкло. В последните години се наблюдава понижаване на възрастта на учениците. Целта на обучение при най-малките е опознаване на света чрез изобразителното изкуство, развиване на сръчност и естетически подход при създаване на творбите, комбиниране на различни техники на рисуване и приложни материали.

         Традиционни са редица изложби, като се търсят и нови форми на прояви. През 2018-та година се реализираха традиционните: изложба по повод 3 март "Аз съм българче, обичам", Детски фестивал за 1 юни, Коледна изложба и др. Възпитаниците на школата се включиха и в международен проект на 12 март на Превантивно-информационния център, в Училището по карикатура, в пленера на ХІІІ-тия Национален тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка".

         Акцент в работата през годината бяха самостоятелните изложби на Димитър Димитров, Матея Митева и Евгени Станев. Това е начинът да се прецени развитието и резултата от обучението на децата.     

         Младежите от школата участваха в рисуване на открито и опознаване на нашия град, посетиха изложби в зала "Байер" и Художествената галерия в града, подредиха във витрините на школата тематични изложби за Деня на Земята, 8-ми март идр.

         Важна част от дейността е подготовката за кандидатстване във ВУЗ-ове по изкуствата. През последните години се засилва тенденцията за нови специалности с изпит по рисуване. Това изисква от преподавателите да реагират адекватно и резултатно д подготвят курсистите. Школата продължи да има 100% успеваемост на приети ученици в средните и висши училища по изкуствата в България и чужбина - възпитаници на школата са приети в специалностите "Архитектура" в София, Холандия и Германия. Особено приятна е обратната връзка с реализирани вече възпитаници - моден дизайнер, сътрудник на Лагерфелд и бивши възпитаници, вече родители, записващи децата си в школата.

         Художествените колективи за любителско творчество в читалището успешно продължиха дейността си и активно участваха в културния живот на Стара Загора. Както и в предходните години, затруднения създава липсата на зала със сцена и завишените разходи за концерти. Това се отразява и на пълния капацитет за изява на колективите. Въпреки това, съставите са търсени и обичани участници и реализираха много концерти и изяви, както и безпрецедентен брой награди - 61 за 2018-та година. Нова, но устойчива тенденция е синтеза между две и повече читалищни формации в реализирането на творчески проекти.

         Вокална студия "Усмивки", която работи с деца и младежи, разпределени в четири формации според възрастта, взе традиционно участие в Деня на Земята - празника на Зоопарка, Фестивал на детската книга - Сливен, благотворителни концерти, Деня на Европа, Седмица на детските изкуства, Детски фестивал за 1 юни, Нощ на изкуствата, концерт в Исторически музей, София, празник "Заедно", запалване на коледната елха, коледен празник за децата на служителите на общината, празник "Коледна приказка" и др. На 18 декември "Усмивки" изнесоха своя самостоятелен коледен концерт „Мъниста от снежинки”.

Тази година те участваха в много поп конкурси в цялата страна и завоюваха многобройни награди - общо 21 национални за цялата 2018 г., от които 2 - международни. На 24 май Община Стара Загора им връчи Грамота "Млада Загора" за високи постижения в областта на вокалното изкуство.

         Фолклорна школа "Жарава" е единствена по своя характер в нашия град. В нея децата и юношите усвояват спецификата на народното пеене, учат български танци, изучават и представят народни обичаи, овладяват речевия фолклор на България. Водени от новия си и успешен ръководител Даниела Дюлгерова, възпитаник на АМТИИ - Пловдив, с неоценимата подкрепа и работа на Стоянка Петрова, те изпратиха също една много успешна година. През 2019-та Жарава участва в редица интересни прояви: празника на Зоопарка, В Чудомирови празници - Казанлък, в Националния фолклорен конкурс "Орфеево изворче", в празници на училища и детски градини, в празника "Изворът да не пресъхва", за деня на Европа, във ІІ-рия фолклорен събор "С мирис на теменуги", с. Яворово, празник в кв. "Зора", Нощ на изкуствата, Детски фестивал за 1 юни, Еньовденски събор на Старозагорски минерални бани, Фестивал на виното и културното наследство "Августиада", запалване на коледната елха, коледни и благотворителни концерти и др.

         ФШ "Жарава" получи специален подарък - дарение от Ротари клуб Стара Загора-Берое - нова пиринска носия, а през юли участва в Международния фолклорен фестивал "Фолклорни нюанси" - Китен-Царев-Приморско.

         Своеобразната кулминация на годината бе през декември - школата отбеляза 20 години от своето съществуване, 75-годишнината от рождението на своя създател Динко Карадонев, изнесе концерт и представи издаването на дълго подготвяния и вече реализиран сборник "155 песни от репертоара на Фолклорна школа Жарава". В него са поместени и рецензиите с професионалното мнение на проф. д-р- Елена Кутева и ръководителката на Лондонския български хор и на щвейцарския български хор Десислава Стефанова. Сборникът е издаден от Библиотека "Родина" в 100 бр., финансиран е от Община Стара Загора, заедно с компактдиск, съдържащ песни и инструментали. Те ще бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от ръководители на народни хорове, в музикалните училища и библиотеки в страната.

         Най-дългогодишния колектив в читалището - Смесен хор "Родина" започна своята творческа година на 3 март на връх Шипка заедно с хорове от Казанлък в Тържествения ритуал "140 години Свободна България". На 10 март се състоя концерта на хор "Ливинг войсез" от гр. Верингенщадт, Германия, с чиято организация се нае хорът. На 4 април, в навечерието на Великден, Хор "Родина" гостува в Сливен, където заедно със смесен хор "Петко Стайнов", Казанлък и Сливенска филхармония изпълни Реквием от Габриел Форе. На 19 май традиционно хорът се включи със самостоятелен концерт в Нощта на музеите. На 22 септември "Родина" бе част от официалното честване и ритуал за Независимостта на България, а по-късно същият месец участва в Нощта на изкуствата. На 1 ноември със самостоятелен концерт бе отбелязан Денят на народните будители и Денят на самодееца, а през декември бе изнесен коледен концерт.

         С огромно желание за втора поредна година по идея на хора и с неоценимата подкрепа на община Стара Загора бе реализиран Международния хоров фестивал "Августа Траяна", на който се представиха 13 хорови формации от България и чужбина с над 320 участника. Фестивалът надгради първото си издание и даде обещаваща заявка за следващите.

         От 30 август до 2 септември Смесен хор "Родина" бе част от Летния международен фолклорно-музикален фестивал в Белград, Сърбия.

         Клуб "Млад писател" съществува от 7 години и е една от най- привлекателните дейности на читалището. В него членуват младежи от Стара Загора, а вече и от цялата страна. Обучението става лично или онлайн в съзвучие с динамичното младежко ежедневие. В клуба тийнейджърите имат възможност да се запознават с различните видове художествени произведения, издаването на книги, писателската дейност и най-вече да списват уникалния младежки вестник в Стара Загора - "Тийн`с пейпър". През 2018 година бяха издадени 8 броя на хартиен носител и в електронен вариант, които се радваха на успех не само в региона, но и в цялата страна и онлайн навсякъде. На страниците му намериха място изявени млади хора от Стара Загора и България, професионални творци, известни личности, както и любопитна информация за учащите се. За шеста година клубът организира и осъществи Национален конкурс за есе с международно участие на тема "Приятелството в нашия свят". Отново млади хора от България и чужбина, пишещи на родните си езици, взеха участие в него. Бяха получени 41 произведения от България, 2 творби на турски език, 18 материала от съседна Македония и 9 есета от Русия - общо 70 творби. Наградените есета бяха отпечатани и издадени в книга, която беше подарък за културните институти в града и читалищата от общината за 1 ноември.

         Както всяка година, клубът организира и представяния на книги и интересни срещи, като: представяне на новото издание на романа "С вкус на лимони" на Димитър Никленов, представяне на книгата на Емилия Дулчева "Като вик от спомен", съвместни събития с Къща-музей "Гео Милев" и др.

         На 27 май беше отчитането и награждаването на лауреатите от І-вия национален конкурс за авторска приказка „Гора Вълшебница и нейните сестри – музика и поезия”, организиран от читалището с подкрепата на общината и по идея на клуб "Млад писател". Творбите на победителите бяха издадени в самостоятелна книжка.

         През изминалата 2018-та година писателят Димитър Никленов и клуба имаха множество национални срещи с деца и младежи от училища и библиотеки - в училището в с. Преславен, ОУ "Кольо Ганчев", ОУ "Самара", Стара Загора; гр. Раднево, в Общинска библиотека "Боян Пенев" и училища в гр. Разград, гр. Пирдоп, училища в Пловдив и др.

         Особена гордост са и националните и международни отличия на писателя и ръководител на клуба Димитър Никленов и възпитаници на "Млад писател" - на 24 март 2018 г., в гр. Самара, Русия на Седмия национален литературно-музикален фестивал с международно участие „Моето прекрасно утре“ в категория „Разказ“ за чуждоезични автори на първо и второ място се класираха съответно Дария Иванова и Елена Иванова. През м.май - Димитър Никленов получи награда за приказката си "Добрият самарянин", написана специално за конкурса за православна проза и поезия, посветен на 400-ната годишнина от създаването на гр. Енисейск, Русия. Отново през май Елена Иванова на 18 г. от Клуб "Млад писател" бе отличена с трето място на Литературния творчески конкурс, посветен на 105 години от рождението на детския писател и баснописец Сергей Михалков в Москва, Русия. През октомври 2018 писателят Димитър Никленов стана тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева“. Статуетката му бе връчена в община Кърджали. На 22 ноември на 23-тия конкурс за детска и юношеска поезия и проза на името на старозагорския поет Христо Кацаров в Стара Загора, младежи от клуба спечелиха още 3 награди: в категория Проза първа награда заслужи Али Аптраман, а поощрение - Николета Стойнова. В категория Поезия, втора възрастова група, трета награда бе присъдена на Моника Сивова. Общо 8 са отличията на клуба за годината, от които 4 - международни.

         Младежка театрална студия „Сцена 99” е създадена през 1999 година от актьора Христофор Недков като общност и приятелски кръг с интереси в сферата на театъра, духовността и културата. В нея участват млади хора от нашия град на възраст 15-20 години. Основните цели са въведеждане на участниците в театралното изкуство и актьорската професия чрез история, теория и практика на театъра. Заедно с хореографа Ромина Славова се работи върху пластика на тялото, говорен апарат, актьорски професионални умения чрез провокация на въображение, фантазия, мислене, наблюдение, работа в екип, отговорност, дисциплина и самодисциплина. Добрата работна атмосфера е условие за разкрепостяване, освобождаване и разкриване на много качества в младите хора, необходими както за актьорската професия, така и за живота и реализацията на личността като цяло. Постигнатите много добри резултати по мнение на зрители и специалисти, дават на участниците добро, реално самочувствие; доставят удоволствие от доказване на придобити професионални умения и възможности; осмислят свободното време на младите хора.

         Премиерният спектакъл на студията тази година беше "Самолетът-беглец" по Камен Донев. От него бяха изиграни 6 представления.

         От септември до декември младежи от студията участваха и на професионална сцена - в представленията на "Сватбата на Фигаро".      През м. декември "Сцена 99" и Юношеска театрална студия "Фантазио" при читалището осъществиха представления на "Кучешко сърце" по проект "Различните # Сближаване" на Обществения дарителски фонд, насочен към преборване на все по-явното отчуждение и чувство на алиенация сред индивидите в общността. През 2019-та са предвидени още няколко представления на спектакъла.

         На 24 май ръководителят на "Сцена 99" актьора Христофор Недков бе отличен с индивидуална награда "Стара Загора" за високи постижения в сферата на културата и изкуството за 2018-та година.

         Близо две години навърши едно от новите начинания за читалище "Родина" - Юношеска театрална студия "Фантазио" за деца от 9 до 13 години с ръководител актрисата Елена Азалова. През юни малките театрали представиха своя авторски спектакъл „Кучешко сърце” в Камерна зала на Драматичния театър. По-късно през юни „Фантазио” реализираха поетичния пърфарманс "Поезия и младост" в автентичното пространство на къща музей "Гео Милев". Интересно, интерактивно, свежо и новаторски те представиха стихове от старозагорски поети по техен избор. Известният режисьор проф. Андрей Аврамов, племенник на Леда Милева, сподели прекрасните си впечатления от формата на проекта и представянето му.

         През м. декември Юношеска театрална студия "Фантазио" и МТС "Сцена 99" осъществиха представления на "Кучешко сърце" по проект "Различните # Сближаване" на Обществения дарителски фонд, насочен към преборване на все по-явното отчуждение и чувство на алиенация сред индивидите в общността. През 2019-та са предвидени още няколко представления на спектакъла.

         Уникален за Стара Загора е прекрасния състав на Балетна школа при НЧ "Родина" – единствената школа в града, работеща 100% по каноните на класическия танц. Желани и чакани гости малките балерини бяха и на много участия, концерти и прояви, където се представиха достойно и с финес, като: Бабин ден в МБАЛ "Тракия", спектакъл в Дома за възрастни хора с увреждания, в Нощта на музеите, участие в празник "Заедно", в Нощ на изкуствата, в празници на детски градини, в коледни празненства, в танцови конкурси и и др. През месец юни Балетна школа представи своя нов спектакъл "Приказни чудеса" на сцената на Драматичен театър, а през декември - коледния си спектакъл.

         Многобройни тази година бяха завоюваните награди от балерините на конкурси и танцови фестивали: на 15 април в Пловдив а Националния конкурс „Дъга от таланти” – Държавно първенство в рамките на Международния танцов конкурс „Plovdiv Open” 2018 малките балерини спечелиха І-во място и купата в най-малката възрастова група /4-8 г./. През април на Европейския танцов шампионат „Europe Grand Dance Cup” 2018, за който имаше предварителен кастинг с 15 допуснати формации, двата танца на нашите млади таланти бяха класираха на двете ІІІ-ти места от международното жури. На 21 април на V-тия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце" в Стара Загора на Балетна школа бе присъдено първото място за изпълнение на танц по музика на руски композитор. На 20 май на VІІІ-мия Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци, Казанлък, Балетна школа при НЧ "Родина" завоюва две трети места и специална грамота-отличие за педагога и ръководител Снежана Дескова. Между 29 юни - 1 юли на танцовия конкурс "Храмът на Кибела", гр. Раднево - двата танца на Балетна школа спечелиха І-во и ІІ-ро място.

         Общо 11 отличия са завоювали възпитаничките на Балетна школа за 2018 г.

         През ноември 2017 г. стартира ново разклонение на Балетна школа. Придържайки се към тенденциите да бъде адекватно на променящия се свят, читалище "Родина" откри школа за по-големи на възраст почитатели на балета. Наречена "Балет +", тя предлага обучение в класически танци за любители, преминали детската и младежка възраст. В отговор на същата потребност и тенденция за "учене през целия живот", Музикална школа приема желаещи за обучение без възрастови ограничения. Новата формация "Балет +" за момента успешно допълва изявите на децата и младежите от Балетна школа.

 

         Несъмнено зад успехите на Балетна школа стои фигурата на голямата Снежана Дескова - 31 творчески сезона, отдадени на професионалния балет, любов за цял живот, предадена на младото поколение чрез създадената от нея преди 45 години уникална Школа за класически танци в читалище "Родина". Нейна идея, рожба, тревоги и радост и над 1500 момичета и момчета, докоснали са до най-великото изкуство – балета. Възпитаница на Школата е и сегашната примабалерина  на операта Анелия Димитрова. Два пъти носител на наградата "Стара Загора", уникално дейна и всеотдайна, професионалист и перфекционист до краен предел, г-жа Дескова получи поредното признание за труда и таланта си - на 15 декември на представлението "Дон Кихот" пред многобройната публика в салона тя получи Почетен плакет за изключителни заслуги към балетното изкуство и Старозагорската опера от ръцете на директора на балета Силвия Томова с думите: „Вие сте Човек-мост между поколенията! Вие сте красив пример и мярка за високо изкуство и национална гордост!“. Всички колеги от читалище "Родина" се присъединяват към тях.

         През 2018-та Клубът за български народни танци "Загорци" навърши 8 години от създаването си. Танцьорите взеха участие в много празници и благотворителни концерти, както и в Националната инициатива за 3 март "Голямото хоро", в ІІІ-тия Национален фолклорен танцов фестивал "В сърцето на Тракия", във Фестивала на виното и културното наследство "Августиада", Танцовия фолклорен фестивал в Хасково и др.

         Преди близо 3 години ръководителите на Клуб "Загорци" Диляна Апостолова и Николай Апостолов поставиха началото на Детско-юношески танцов състав "Загорци" за деца между 4 и 14 години. Участниците са все по-многобройни и вече формират три възрастови формации със свои програми. През 2018 г. техните ръководители създадоха нови и тематични композиции и тази година групите реализираха много участия като: "Изворът да не пресъхва", празник в Зоопарка, благотворителни концерти, Нощ на музеите, фолклорен концерт в Седмицата на детските изкуства, Ден на Европа, Детски фестивал за 1 юни, в ІІІ-тия национален фолклорен танцов фестивал "В сърцето на Тракия", празник "Заедно", концерт "130 години СУ "Васил Левски", коледни участия и др.

         От 23 юни до 2 юли Детско-юношеския танцов състав "Загорци" осъществи ползотворна работа, съчетана със слънчева почивка на лагер-школа в Каваците.

         На 9 юни на Националния събор на българския фолклор и традиционните ястия в с. Пряпорец съставът завоюва І място в раздел "танци".

         По идея на ръководителите на "Загорци" Николай Апостолов и Диляна Апостолова вече трета поредна година читалището с подкрепата на общината организират и реализират Националния фолклорен танцов фестивал "В сърцето на Тракия", който обединява любителските танцови формации в България и подкрепя фолклорното танцово изкуство. Фестивалът се радва на все по-голяма популярност и интерес с всяка изминала година.

         Трета година в читалището работи Хатха йога клуб "Сантоша" с ръководител Гергана Божинова. Той е отворен за различни интересни инициативи и събития и взе участие с детска йога в Празника на Земята и Зоопарка, Детския фестивал за 1 юни, във второто издание на фестивала "Здравей, здраве" и др. По повод 2 години от създаването на клуба, той подари на участниците в него безплатна кулинарна работилница за индийска храна. Клубът е отворен за всички възрасти, но е насочен основно към представителите на зрялата, като по този начин дейностите на НЧ "Родина" обхващат целият възрастов диапазон от съвсем млада до съвсем зряла възраст.

         Продължиха своята дейност и клубовете "Сахаджа йога" и "Хармония", организирайки срещи, поредица курсове, малоформатни инициативи и събития по интереси.

         Клуб "Приятели на книгата" е доброволна детска неформална група, създадена по инициатива на Библиотека „Родина” и подпомагана от нея. Целите на клуба са чрез разнообразни програми да насърчава и стимулира четенето, творческите възможности и въображението, да създава специален интерес към изучаването на историята и съвременността на родния край, да изгражда и поддържа по-добра читателска и информационна култура у членовете си. Децата на Стара Загора да опознаят огромните възможности на библиотеките и Интернет за обучение, образование и намиране на информация, за изява на творческите им заложби и за пълноценно прекарване на свободното време. Член на клуба „Приятели на книгата” може да бъде всяко дете от 6 до 14 години. Членовете на клуба и през 2018 г. участваха в Маратона на четенето, Нощта на изкуствата и в многобройните събития на Детския отдел на Библиотека "Родина".

        

         Детско куклено театрално студио "Слънчице" се занимава с деца на възраст 7-13 години, развивайки тяхната артистичност и творчески заложби. Изнася представления и носи радост на другите малки и пораснали деца. И тази година те активно участваха в многобройните прояви и събития на Детския отдел на библиотеката и в съвместни инициативи с център "Етносвят-България".

         Най-новото попълнение на читалището е - EVIAs Kitchen - мобилна кулинарна работилнилница за здравословна храна, осъществи 5 кулинарни работилници през изминалата година - "Здрави деца и родители" в аптека "Марви", Стара Загора; "Аз мога" - детска кулинарна работилничка в НУ "Любен Каравелов", гр. Нова Загора; "Инди кулинарна работилница" - в читалището; "Лесно и вкусно" - за деца в Къщата на архитекта и "Лесно и чудесно" в рамките на ІІ-рия фестивал на здравето "Здравей, здраве", Стара Загора, на който читалището е съорганизатор. ЕВИЯс Китчън осъществи и две интервюта в Радио Стара Загора и едно интервю за регионалната телевизия ETV в гр. Хасково. Продължи да сътрудничи и на здравословната платформа и програма "Инфинити мувинг дизайн".

         Народно читалище "Родина" от 3 години поддържа и свой собствен сайт www.rodina1860.bg, както и 8 страници във фейсбук на свои школи, състави и събития, където качва актуална и своевременна информация за съставите и проявите си, както и статути на конкурсите и фестивалите, които организира.

         Библиотека "Родина" като център за достъп до обществена информация също непрекъснато споделя актуална информация на своите сайтове rodina-bg.org, epamet-sz.org; hanchev.rodina-bg.org и 5-те си страници във фейсбук.

         Езикова школа също поддържа собствен сайт ezikovashkola.org

         През 2018-та година читалище "Родина" реализира и/или беше част от 3 проекта, а библиотека "Родина" - 4 проекта.  

         През месец юли читалището бе активен партньор по проекта “Turning (Your) Back to Audiences? Glimpses into Shifting Cinema-Going and Film Consumption Patterns in Bulgaria” (в буквален превод “Да (не) се обърнем към публиката? Впечатления от променящите се тенденции в кино посещенията и консумацията на филми в България”). Целта му е да изследва навиците и предпочитанията на съвременните български зрители, техните очаквания спрямо новото българско кино и възможността им за достъп до съвременни аудиовизуални продукти. През ноември 2017 година проектът печели финансиране от Британската Академия за Хуманитарни и Социални Науки, както и подкрепата на Университета Оксфорд Брукс. Главният изследовател по проекта е д-р Мая Недялкова.

         През октомври библиотеката реализира проектите на Фондация за граждански инициативи: "Robo BUrborko търси приятели и в Стара Загора" и "Ако футболистите бяха програмисти", в основата на които бе отборът по Лего роботика. Двата проекта обхванаха около 110 деца на възраст 6-14 години, както и техните родители.

         През декември двете театрални студии на читалището реализираха спектакъла "Кучешко сърце" по проекта на Обществения дарителски фонд "Различните # Сближаване", насочен към преборване на все по-явното отчуждение и чувство на алиенация сред индивидите в общността. През 2019-та са предвидени още няколко представления на спектакъла.

         През изминалата година НЧ "Родина" беше част и от Комуникационната стратегия на България за ЕС чрез проект на Областна управа, Стара Загора.

         Библиотека "Родина спечели и реализира Проекта „Учим се и растем заедно” (ноем.2018 – окт. 2019), финансиран по програма „Ти и Lidl за по-добър живот” и Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, финансиран от Министерство на културата.

         Интересна инициатива бе и реализираното с подкрепата на Община Стара Загора "Училище по карикатура" за деца.

         През 2018г. читалището и библиотеката реализираха активна издателска дейност - както и предходните години, бяха издадени 8 броя от младежкия вестник „Тийн`с пейпър” /на Клуб „Млад писател”/ - на хартиен носител и в електронен вариант. Печатните издания бяха няколко - Сборник "155 песни от репертоара на Жарава" - размер А4, с твърди корици, комплектован с диск с песните, Сборник с отличените есета от VІ-тия Национален младежки конкурс за есе с международно участие "Приятелството в нашия свят", Сборник с наградените творби от І-вия Национален конкурс за авторска приказка на тема "Гора Вълшебница и нейните сестри - Музика и Поезия", Експресен поетичен албум на лауреатите от ХХХV НМКП „Веселин Ханчев”, Ст. Загора, 2018 и Календар-пирамида „Бележити годишнини – Стара Загора`2019”. - книгата "Първомартенски приключения" на Библиотека „Родина” и на- Росица Гюмлиева - "Приказки за всички" с готов предпечат.

         Народно читалище "Родина" приема много отговорно своята мисия в обществото и подпомага по всякакъв начин благотворителни и с благороден характер идеи и кампании. През 2018 г. то се включи в редица благотворителни концерти за подпомагане на различни каузи, и бе част от две мащабни национални кампании - "Жълти стотинки" и Операция "Плюшено мече". Читалището бе и съорганизатор на второто издание на фестивала "Здравей, здраве", популяризиращ здравословния начин на живот във всичките му аспекти - физическо, психическо, духовно, емоционално.

         Всяка година, така и тази, читалищното ръководство отделя внимание и средства за облагородяване на вътрешното пространство и техниката с цел улесняване на дейността на съставите и създаване на по-приятна работна атмосфера. През 2018-та г. бяха поставени огледала на стените на голямата репетиционна зала на 2 етаж, беше подменена дограмата на 6 прозореца и 1 врата, бяха закупени 3 нови лаптопа, 1 компютър, 1 принтер и нови озвучителни системи за "Фантазио" и децата от "Загорци".

         През 2018 г. НЧ "Родина" е реализирало 35 самостоятелни прессъобщения, отразени във всичкия периодичен печат, телевизии и електронните медии в града и региона: Радио СЗ, ТВ Загора; в. Старозагорски новини, в. НБП, в. Teen`s paper; е-медии: dolap.bg, dariknews.bg, bta.bg, bnr.bg, rodina-bg.org, zarata. info, stara zagora.info, infoz.bg, zagoranews.bg, stzagora.net, starozagorci.com , starazagora.bg, utre.bg, starozagorskinovini.com, nbp.bg, stznews.bg, zakazanlak.com и др., и в социалните мрежи – за: събития, организирани от читалището и др., като и 8 интервюта за Радио Стара Загора, 4 гостувания в ТВ Загора и ТВ Стара Загора и др.

         За цялата 2018 г. читалището е организатор и съорганизатор на 12 мащабни прояви с национален и международен характер, подкрепени от Община Стара Загора. В тях са взели участие близо

3000 души. Общо за цялата 2018 година любителските формации на Народно читалище "Родина-1860" са организирали или взели участие в 148 прояви – 26 международни, 32 национални, 54 общински и 36 с местен характер. Заедно с реализираните от Библиотека "Родина" над 450 прояви, общият брой на читалището и библиотеката е 598 събития и прояви за календарната 2018г.

         През 2018 година съставите на читалището са донесли цели 61 отличия и награди, една изключителна цифра, безспорно доказателство за отличната дейност на школите и любителските формации.

         Успехите в обучителния и творчески процес, отразени в отчета, несъмнено се дължат както на високия професионализъм на служителите в читалището, така и на сплотеността и интелигентната работа на целия колектив. Огромна благодарност към всички, носещи читалището и работата му в сърцата си.

Председател на НЧ "Родина-1860":

                                                        Дора Илиева