1 

 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ„ХАРМОНИЯ”

4 април 2020 г., гр. Стара Загора

Културен център "Стара Загора",

бул. "Цар Симеон Велики" №108

 

                                                               ДЕКЛАРАЦИЯ

            Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................,

художествен  ръководител  и/ или  представляващ  правата  и  интересите  на

.................................................................................................................., участник в Националния конкурс за вокални формации "Хармония", 4 април 2020 г., Ст. Загора

декларирам, че

предоставям авторските права за запис, заснемане и излъчване по време на Конкурса на всички аудио, видео и фотоматериали на организатора - Народно читалище "Родина-1860",

и поемам отговорност за живота, здравето и поведението на членовете на моята делегация по време на престоя в Стара Загора, както и за костюмите, реквизитите и личните вещи.

Декларирам, че съм запознат и съгласен с регламента и условията за провеждане на Националния конкурс за вокални формации "Хармония` 2020".

Дата:                                                                                    Декларатор:

                                                                                                       /име и подпис/